Chuẩn đầu ra

Nhằm đáp ứng được các mục tiêu sứ mạng trong công tác đào tạo đã đề ra, khoa Tài chính Ngân hàng đã xây dựng một chuẩn đầu ra dành cho các học viên theo học. Chuẩn đầu ra chi tiết xin xem trong file đính kèm tại đây.