Đề tài đang thực hiện

Stt

Tổ chức/ Cấp

Tên đề tài

Năm
 thực hiện

1

ĐHQG Trọng điểm

Rủi ro và lợi nhuận của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Đang thực hiện

2

ĐHQG

Đánh giá hiệu quả hoạt động, hiệu quả kỷ thuật và rủi ro các NHTM Việt Nam

Đang thực hiện

3

ĐHQG

Xây dựng lộ trình Basel III tại Việt Nam

Đang thực hiện