Sách chuyên khảo/giáo trình

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH/SÁCH CHUYÊN KHẢO KHOA BIÊN SOẠN

1. Tài chính công2. Tài chính phát triển3. Thị trường chứng khoán4. Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính


5. Quản trị tài chính (Sách dịch)


6. Tài chính quốc tế (Sách dịch)


7. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế


8. Áp dụng mô hình cân bằng tổng thể và mô hình kinh tế lượng trong phân tích, dự báo và xây dựng các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế VN đến năm 2020


9. Cơ chế tỷ giá ở Việt Nam


10. Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế


11. Ổn định kinh tế vĩ mô: cần một chiến lược dài hạn


12. Sách chuyên khảo mô hình chính quyền đô thị