Nhân sự

Stt

Họ

Tên

Học hàm-Học vị

Lý lịch khoa học

Cơ hữu

1

Nguyễn Hoàng

Anh

TS

Tải về

2

Nguyễn Thị

Cành

GS.TS

Tải về

3

Nguyễn Thị Hai

Hằng

ThS NCS

Tải về

4

Nguyễn Thị Diễm

Hiền

GVC. ThS

Tải về

5

Nguyễn Duy

Hiệp

ThS

Tải về

6

Trần Viết

Hoàng

PGS. TS

 Tải về

7

Hoàng Công Gia

Khánh

PGS. TS

Tải về

8

Phạm Chí

Khoa

ThS

Tải về

9

Nguyễn Thanh

Liêm

TS

Tải về

10

Thân Ngọc

Minh

TS

Tải về

11

Hồ Thị Hồng

Minh

ThS

Tải về

12

Nguyễn Thị

Ngân

ThS NCS

Tải về

13

Nguyễn Thị Ánh

Như

PGS. TS

Tải về

14

Nguyễn Anh

Phong

PGS. TS

Tải về

15

Hoàng Thọ

Phú

ThS

Tải về

16

Bùi Kim

Phương

TS

Tải về

17

Trần Hùng

Sơn

PGS. TS

Tải về

18

Phan Huy

Tâm

ThS NCS

Tải về

19

Ngô Phú

Thanh

ThS

Tải về

20

Tô Thị Thanh

Trúc

GVC. ThS

Tải về

21

Lê Đức Quang

TS

Tải về

22

Lê Hoàng

Vinh

TS

Tải về

23

Võ Đình

Vinh

TS

Tải về

24

Phạm Thị Thanh

Xuân

PGS. TS

Tải về

25

Nguyễn Hải

Yến

TS

Tải về

Thỉnh giảng

1

Nguyễn Thành

Cường

TS

2

Hạ Thị Thiều

Dao

TS

3

Dương Như

Hùng

TS

4

Nguyễn Ngọc

Huy

TS

5

Phạm Chí

Kiên

TS

6

Lê Thị

Lanh

PGS. TS

7

Võ Minh

Long

TS

8

Lê Quang

Minh

TS

9

Phan Thị Hằng

Nga

PGS. TS

10

Vương Đức Hoàng

Quân

TS

11

Phạm Phú

Quốc

PGS. TS

12

Nguyễn Thị

Quý

PGS. TS

13

R.Rush

Stephen

PGS. TS

14

Dhull

Sumit

ThS NCS

15

Nguyễn Hồng

Thắng

PGS. TS

16

Lê Phan Thị Diệu

Thảo

PGS. TS

17

Trương Quang

Thông

PGS. TS

18

Đàng Quang

Vắng

TS

19

Lê Thị Kim

Xuân

TS

Thư ký hành chính

1

Chu Quang

Thuy

CN

*Vui lòng liên hệ Khoa Tài chính - Ngân hàng để tải các Lý lịch khoa học của Giảng viên.