Nhân sự

Stt

Họ

Tên

Học hàm-Học vị

Cơ hữu

1

Hoàng Công Gia

Khánh

PGS.TS

2

Nguyễn Anh

Phong

PGS.TS

3

Tô Thị Thanh

Trúc

ThS,NCS

4

Nguyễn Thị Diễm

Hiền

ThS,NCS

5

Nguyễn Hoàng

Anh

TS

6

Thân Ngọc

Minh

TS

7

Nguyễn Thanh

Liêm

TS

8

Lê Hoàng

Vinh

TS

9

Bùi Kim

Phương

TS

10

Phạm Chí

Khoa

ThS,NCS

11

Phan Huy

Tâm

ThS,NCS

12

Nguyễn Thị Hai

Hằng

ThS

13

Nguyễn Thị

Ngân

ThS,NCS

14

Hoàng Thọ

Phú

ThS

15

Hồ Thị Hồng

Minh

ThS

16

Nguyễn Hải

Yến

ThS,NCS

17

Ngô Phú

Thanh

ThS,NCS

18

Nguyễn Duy

Hiệp

ThS,NCS

19

Trần Hùng

Sơn

PGS.TS

20

Lê Đức Quang

TS

21

Nguyễn Thị

Cành

GS.TS

22

Trịnh Quốc

Trung

PGS.TS

23

Võ Đình

Vinh

TS

24

Lê Thị Hải

Yến

TS

25

Phạm Thị Thanh

Xuân

TS

Thỉnh giảng

1

R.Rush

Stephen

PGS.TS

2

Dhull

Sumit

NCS.ThS

3

Nguyễn Hồng

Thắng

PGS.TS

4

Trương Quang

Thông

PGS.TS

5

Phạm Phú

Quốc

TS

6

Lê Thị

Lanh

PGS.TS

7

Võ Minh

Long

TS

8

Lê Phan Thị Diệu

Thảo

TS

9

Hạ Thị Thiều

Dao

TS

10

Dương Như

Hùng

TS

11

Nguyễn Thị

Quý

PGS.TS

12

Lê Thị Kim

Xuân

TS

13

Phạm Chí

Kiên

TS

14

Phan Thị Hằng

Nga

PGS.TS

15

Nguyễn Ngọc

Huy

TS

16

Vương Đức Hoàng

Quân

TS

17

Lê Quang

Minh

TS

18

Đàng Quang

Vắng

TS

19

Nguyễn Thành

Cường

TS

Thư ký hành chính

1

Chu Quang

Thuy

CN
Tổng truy cập: 888,875