Đề tài đã nghiệm thu

Stt

Tổ chức/ Cấp

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Trường

Lợi thế toàn cầu thông qua kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2015

2

Trường

Xây dựng lộ trình sử dụng các tiêu chuẩn giám sát của Basel III cho Ngân hàng thương mại Việt  Nam

2015

3 Trường

Lợi thế toàn cầu thông qua kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2015

4

Trường

Xây dựng lộ trình sử dụng các tiêu chuẩn giám sát của Basel III cho ngân hàng thương mại Việt Nam

2015

5

Thành phố

Mô hình tăng trưởng kinh tế Tp.HCM

2015

6

Trường

Chính quyền đô thị: Trường hợp tại TPHCM và Đà Nẵng

2013

7

Asian Fund

Sự phát triển của chính quyền Đô thị tại Việt Nam

2013

8

Trường

Đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp FDI tại TPHCM

2012

9

ĐHQG

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp TPHCM

2012

10

Trường

Xây dựng cơ chế quản lý kinh doanh vàng tài khoản tại Việt Nam

2012

11

ĐHQG Trọng điểm

Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020

2010

12

ĐHQG

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cung cầu thị trường chứng khoán TPHCM

2009

13

Bộ

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cung cầu thị trường chứng khoán Việt Nam

2009

14

Trường

Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế TPHCM

2007

15

Trường

Hoàn thiện cơ chế tỷ giá trong quá trình hội nhập ở Việt Nam

2006

16

USAID

Tín dụng chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam

2006

17

Viện Kinh tế học Việt Nam

Các nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

2005

18

USAID

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

2005

19

Bộ

Đầu tư vốn ngân sách tác động đến thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

2005

20

Trường

Cơ chế tỷ giá Việt Nam

2001