Giới thiệu


Giới thiệu công tác kiểm định AUN tại khoa
Để đảm bảo chất lượng dạy và học Khoa đã chú trọng chỉnh sửa, cập nhật chương trình, đề cương môn học hai năm một lần. Từ năm học 2006-2007, Khoa đã thành lập tổ kiểm định chất lượng. Tổ kiểm định thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Trường, của ĐHQG TP.HCM trên cơ sở thu thập thông tin từ các đối tượng có liên quan (sinh viên đang học, sinh viên ra trường, nhà tuyển dụng, các chuyên gia). Những thông tin thu thập được xử lý và cung cấp cho lãnh đạo Khoa, cho từng giảng viên có liên quan để có cơ sở xem xét điều chỉnh, cập nhật chương trình, đề cương môn học theo nhu cầu người học và nhu cầu xã hội.
   Việc đánh giá chất lượng cấp chương trình cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng được áp dụng theo bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN, thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế-Luật, và Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của trường. Khung phân tích áp dụng tự đánh giá trong báo cáo này dựa vào Sổ tay hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN. Theo đó, các nội dung phân tích đánh giá chương trình được bám sát theo mô hình chất lượng dùng trong giảng dạy và học tập.

Danh sách tổ kiểm định hiện tại:
1. Th.S Hoàng Thọ Phú - Tổ trưởng
2. TS. Nguyễn Ngọc Huy - Tổ phó
3. GS. TS Nguyễn Thị Cành - Thành viên
4. Th.S Nguyễn Thị Diễm Hiền - Thành viên
5. Th.S Nguyễn Anh Phong - Thành viên
6. Th.S Nguyễn Thị Đan Quế - Thành viên
7. Th.S Tô Thị Thanh Trúc - Thành viên

Tài liệu tham khảo: