Báo cáo khoa học

STT

Tên tác giả

Hội thảo, kỷ yếu, năm phát hành

Năm

1

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Tô Thị Thanh Trúc

Tác động của vốn chủ sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động tài chính của các NHTMCP Việt Nam, Mua bán, sáp nhập và sở hữu chéo ngân hàng, doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Tháng 04 năm 2017

2017

2

Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Ngân, Hoàng Trung Nghĩa

Forecasting Value At Risk: Evidence From Emerging Economies In Asia, The Second Asia Pacific Conference on Economic Dynamics (APCED2) and 4th Vietnam International Conference in Finance (VICIF-2017)

2017

3

Ngô Thanh Trà, Ngô Phú Thanh, Lê Quang Minh

Incoporating risk into efficiency via semiparametric approach, ICOAF 2017

2017

4

Trịnh Quốc Trung

"Charter City" và khả năng vận dụng tại Việt Nam - Trường hợp Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế - Luật

2017

5

Nguyễn Hoàng Anh, Võ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Tiến Dũng

Sustainable Rural Development in Vietnam: Experience from Japan "One Village One Product" (OVOP) and Thailand "One Tampon One Product" (OTOP), International Conference of University of Economics Ho Chi Minh Chity (ICUEH 2016) - "Policies and sustainable economic development"

2016

6

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành Ngân hàng tại các trường đại học trong bối cảnh Việt nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, Nguồn nhân lực Hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp, ĐHQG HCM, Tháng 12 năm 2016

2016

7

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Lê Trần Mỹ Linh

Hiệu quả hoạt động tài chính của NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Định vị kinh tế Việt nam trong Cộng đồng kinh tế ASEAN, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Tháng 11/2016

2016

8

Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Duy Hiệp

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính ngân hàng qua mô hình đào tạo 70-20-10 và giải pháp giữ nhân sự tài giỏi trong tổ chức, Chất lượng nguồn nhân lực Tài chính Ngân hàng trong thời kỳ hội nhập

2016

9

Nguyen Anh Phong

Pricing Model with Liquidity Risk in Vietnam’s Stock Market , 2016 International conference on Asia-Pacific economic and Financial Development Asian financila markets, UEH, 7/2016

2016

10

Nguyễn Anh Phong
Nguyễn Ngọc Huy

Chất lượng nguồn nhân lực VN và các nước trong khu vực: Trường hợp nhân lực trong ngành tài chính-ngân hàng, Hội tháo Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế thực trạng và giải pháp

2016

11

Nguyễn Anh Phong
Nguyễn Ngọc Huy

Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam và các nước trong khu vực, Hội tháo Chất lượng nguồn nhân lực tài chính-ngân hàng trong quá trình hội nhập

2016

12

Ngô Thanh Trà, Ngô Phú Thanh, Lê Quang Minh

Do we need big banks in Vietnam? Evidence on Performance, VEAM 2016

2016

13

Nguyễn Thị Đan Quế

Rủi ro đạo đức nhân viên ngân hàng nhìn từ góc độ pháp lý, Hội tháo Chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập

2016

14

Nguyễn Thị Đan Quế

Kết quả học tập học theo hướng tiếp cận năng lực, Hội thảo phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra

2016

15

Tô Thị Thanh Trúc

Làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính - Ngân hàng, Hội thảo chất lượng nguồn nhân lực Tài chính- Ngân hàng trong quá trình hội nhập, Tháng 10/2016 

2016

16

Trịnh Quốc Trung

Cộng đồng kinh tế ASEAN và một số vấn đề về lao động Việt Nam, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2016

17

Trịnh Quốc Trung

Khuôn khổ hoạt động ngân hàng xanh trên thế giới - Khuyến nghị đối với Việt Nam, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

2016

18

Trần Trọng Huy, Nguyễn Thị Diễm Hiền

Tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển, Hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam: Thực trạng và xu hướng phát triển, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Tháng 6/2016

2016

19

Hoàng Thọ Phú

Một số kiến nghị về đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Nâng cao chất lượng hoạt động tăng cường tiếng Anh tại UEL, Tháng 1/2016

2016

20

 Ho Thi Hong Minh, Nguyen Thi Canh, Nguyen Thanh Liem

Income diverfication and other factors affecting bank profitability in Viet Nam, VICIF2016

2016

21

Trịnh Quốc Trung

Nâng cao chất lượng hoạt động tăng cường tiếng Anh tại UEL, Tọa đàm: Nâng cao chất lượng hoạt động tăng cường tiếng Anh tại UEL

2016

22

Trịnh Quốc Trung

Nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập tại UEL, Tọa đàm: Nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập tại UEL

2016

23

Trịnh Quốc Trung

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh – Triển vọng 2020

2016

24

Trịnh Quốc Trung

Hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam

2016

25

Tô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Diễm Hiền

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng nhìn từ các bên liên quan, Chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 15 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Kinh tế - Luật,  Tháng 10/2015  

2015

26

Tô Thị Thanh Trúc

Khu vực tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN, Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức,Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Mở TP. HCM, Tháng 9/2015

2015

27

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Tô Thị Thanh Trúc

Cơ cấu lại tài chính hệ thống các tổ chức tín dụng: Kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015, Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới: Những thành tựu và hạn chế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tháng 11/2015

2015

28

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Tô Thị Thanh Trúc

Tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Định hướng chiến lược phát triển trường đại học và kết quả nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiên Giang, Tháng 11/2015

2015

29

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Thị Hai Hằng

Ngân hàng thương mại nhà nước và việc cơ cấu lại theo Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015", Đánh giá hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam sau tái cơ cấu, Trường Đại học Tài chính Marketing, Tháng 7/2015

2015

30

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Sở hữu chéo - Vấn đề cần quan tâm khi thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, Đánh giá hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam sau tái cơ cấu, Trường Đại học Tài chính Marketing, Tháng 7/2015

2015

31

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Hoàng Thọ Phú

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Bàn về cán cân thương mại, Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh mới, Viện Nghiên cứu Trung Quốc - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tháng 8/2015

2015

32

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Tài chính ngân hàng: Những nỗ lực và kết quả đạt được, 15 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tháng 10/2015

2015

33

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Trương Kỳ Quang

Tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Định hướng chiến lược phát triển trường đại học và kết quả nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiên Giang, Tháng 11/2015

2015

34

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN: Ngân hàng thương mại Việt Nam cần chuẩn bị gì?, Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức,Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Mở TP. HCM,  Tháng 9/2015

2015

35

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Thị Hai Hằng

Cơ cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước giai đoạn 2011-2015: Những kết quả đạt được, Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới: Những thành tựu và hạn chế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tháng 11/2015

2015

36

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Phạm Thị Quỳnh Mai

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động VND tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức,Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Mở TP. HCM, Tháng 9/2015

2015

37

Nguyễn Thị Hai Hằng

Thanh tra, giám sát ngân hàng - Nhìn từ thông lệ quốc tế, 15 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tháng 10/2015

2015

38

Nguyễn Thị Hai Hằng

Hoạt động bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn ngân hàng thương mại tại Việt Nam, Trường ĐH Ngân hàng, Tháng 8/2015

2015

39

Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Anh Phong, Ngô Phú Thanh

Tác động của tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến suất sinh lời và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trong bối cảnh hội nhập AEC, Hội nhập thị trường tài chính ASIAN: cơ hội và thách thức   ( Tại UEL), Tháng 9/2015

2015

40

Hoàng Thọ Phú

Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức cho thị trường tài chính Việt Nam, Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015, UEL, Tháng 9/2015

2015

41

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân, Hoàng Trung Nghĩa

Phân tích các bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối tài sản, Tạp chí Phát triển KH & CN,  Số 18, Q2/2015

2015

42

Nguyễn Thị Đan Quế

Tác động của việc cắt giảm thuế quan theo hiệp định ATIGA đến thu NSNN, Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 cơ hội và thách thức

2015

43

Nguyễn Thị Đan Quế

Chất lượng đầu ra sinh viên khoa TCNH UEL giai đoạn 2009-2014, Chất lượng đào tạo của UEL 15 năm xây dựng và phát triển

2015

44

Võ Đình Vinh

A coexceedance approach on financial contagion, the 21st Annual Conference of the Multinational Finance Society, Prague, Czech Republic, June 29 - July 2, 2014.

2014

45

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Hiệp định đối tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương: Những tác động đến kinh tế Việt nam, Hội thảo Khoa học “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”, NXB ĐHQG TPHCM 2013

2013

46

Nguyễn Ngọc Huy

Điều hành lãi suất- Những điều còn động lại- Hội thảo Khoa học trường ĐH Tài chính Marketing- 2013

2013

47

Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Anh Phong

Four factors model in asset pricing: Fama French Three factors model is combined with Liquidity in the Stock Exchange of vietnam, International Conference on Economic, Finance and Management Outlooks, 2013 Luala Lumpur, Malaysia

2013

48

Nguyễn Ngọc Huy

Những bất cập trong việc thực thi pháp luật quản lý thuế- Góp ý hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Hội thảo khoa học khoa luật, 2012

2012

49

Nguyễn Ngọc Huy

Vì sao phải tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước, đâu là rào cản phải vượt qua, Hội thảo tái cấu trúc DNNN do trường ĐH Kinh tế- Luật phối hợp cùng Dream House Corp năm 2012

2012

50

Nguyễn Thị Ngân

Ứng dụng mô hình Camel và phương pháp DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam 2012; Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ.

2012

51

Nguyễn Anh Phong

Cơ sở hợp lý xây dựng Luật thuế TNCN tối ưu tại VN, Kỷ yếu hội thảo luật tháng 7/2012

2012

52

Võ Đình Vinh

“Assessing the Impact of the Monetary Policy on the Stock Market at the Aggregate and Industrial Level: Evidence from Vietnam”, Hội thảo nhà nghiên cứu trẻ ĐHQG TPHCM, 2012

2012

53

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Dự báo các tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt nam năm 2011, Hội thảo Khoa học “Chính sách tài khóa – tiền tệ và phát triển thị trường tài chính Việt nam”,Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TPHCM 2011

2011

54

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Tác động của biện pháp kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng theo nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ, Hội thảo Khoa học “Nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011

2011

55

Nguyễn Ngọc Huy

Đánh giá TTCK VN thông qua các chỉ số P/E và BVPS, hội thảo khoa học khoa TCNH, 2011

2011

56

Nguyễn Anh Phong

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM có hội sở tại TPHCM, và các chính sách nâng cao hiệu quả, Kỷ yếu hội thảo 4/2010

2010

57

Nguyễn Anh Phong

Khủng hoảng nợ công tại các nước Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo ĐHKT-L tháng 4/2010

2010

58

Hoàng Công Gia Khánh

Từ khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ: nhìn lại chức năng của ngân hàng trung ương và các công cụ chính sách tiền tệ, Hội thảo khoa học Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế Việt Nam, tháng 12/2009,  NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM.

2009