Báo cáo thường niên

BÁO  CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên là ấn phẩm mang tính khoa học và thực tiễn cao, báo cáo nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu,  phân tích, đánh giá và đưa ra các gợi ý chính sách cho Nhà nước, nhà đầu tư và các tổ chức khác. Trong năm 2013, sau khi đi vào vận hành phòng mô phỏng thị trường tài chính, báo cáo thường niên thị trường tài chính năm 2013 lần đầu tiên được xuất bản dựa trên các dữ liệu có được từ phòng mô phỏng kết hợp với các dữ liệu vĩ mô khác. Ấn phẩm lần đầu tiên xuất bản đã nhận được các ý kiến phản hồi tích cực và là nguồn động viên lớn cho tập thể nhà khoa học tại Khoa Tài chính-Ngân hàng nói riêng và nhà trường nói chung để duy trì các ấn phẩm trong các năm tiếp theo


Ấn phẩm lần đầu tiên xuất bản đã nhận được các ý kiến phản hồi tích cực và là nguồn động viên lớn cho tập thể nhà khoa học tại Khoa Tài chính-Ngân hàng nói riêng và nhà trường nói chung để duy trì các ấn phẩm trong các năm tiếp theo. Dựa trên thành công từ ấn bản lần thứ 1, dự kiến báo cáo thường niên năm 2014 cũng sẽ xuất bản trong năm 2014.