Bài báo khoa học

STT

Tên tác giả

Tên bài báo, tạp chí, năm phát hành

Năm

1

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Thị Hai Hằng

NHTM Nhà nước và việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 20, số Quý 1/2017, trang 27-41

2017

2

Hoàng Công Gia Khánh, Trần Hùng Sơn, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm

Lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, Số 11

2017

3

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Lương Thị Hải Yến

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty dược niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2007-2014, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, số 17, tháng 3/2017, trang 88-98

2017

4

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành Ngân hàng tại các trường đại học trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 139, tháng 4/2017, trang 85-89

2017

5

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Thị Hai Hằng

NHTM Nhà nước và việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 20, số Quý 1/2017, trang 27-41

2017

6

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Trần Thanh Vũ, Trần Mỹ Linh

Hiệu quả hoạt động tài chính của NHTM Việt Nam , Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, số 18, tháng 6/2017

2017

7

Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Duy Hiệp

Đánh giá các yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam, Tạp chí Công thương, tháng 6/2017

2017

8

Phạm Chí Khoa

Dự báo giá chứng khoán qua mô hình ARCH-GARCH, Tạp chí Tài chính, tháng 6/2017

2017

9

Nguyễn Anh Phong

Tăng trưởng kinh tế và ngưỡng lạm phát tối ưu, Tạp chí tài chính, Kỳ 1, tháng 4/2017

2017

10

Hoàng Công Gia Khánh và Nguyễn Đình Thiên

Định vị nguồn nhân lực Việt Nam trong cộng đồng Asean, Phát triển và Hội nhập, Số 28

2016

11

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Hồng Hạt

Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng,  Số 127, tháng 10/2016

2016

12

Tô Thị Thanh Trúc, Trần Thanh Vũ

Tài trợ cho chi trả tiền mặt của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật,  Số 15, tháng 9/2016

2016

13

Tô Thị Thanh Trúc

Tình hình chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên HOSE, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 134 tháng 5/2017

2016

14

Nguyen Anh Phong

Pricing Model with Liquidity
Risk in Vietnam’s Stock Market, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 152 August, 2016 

2016

15

Tô Thị Thanh Trúc

 "Khu vực tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN", Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Q1-2016, Tập 19, Số Q1-2016, trang 129-140

2016

16

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Tô Thị Thanh Trúc, Lê Duy Khánh

"Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: so sánh giữa ngân hàng có và không có sở hữu nước ngoài ", Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Q2-2016, Số 16, trang 114-12

2016

17

Nguyễn Thị Diễm Hiền

"Cơ cấu lại tài chính hệ thống các tổ chức tín dụng: Kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Tháng 06/2016, số 3+4 (444+445), trang 36-42

2016

18

Nguyễn Thị Diễm Hiền

 "Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean", Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 19, Số Q1-2016, trang 71-87

2016

19

Nguyễn Anh Phong

Tác động của chính sách tài khóa đến kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị, Tạp chí Tài chính,  Tháng 2/2016

2016

20

Hoàng Công Gia Khánh

Giới hạn sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn nhìn từ góc độ kỹ thuật quản trị rủi ro chênh lệch đáo hạn, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Đại học Quốc gia TP.HCM), Số Q2 Tập 19, Trang 58-66, 1859-0128

2016

21

Hoàng Công Gia Khánh

Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn Basel II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn của Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 121, Trang 59-63, 1859-3682

2016

22

Hoàng Công Gia Khánh

Đối sánh tiêu chuẩn thanh khoản của Việt Nam với Basel III, Tạp chí ngân hàng, Số 8, Trang 17-20, 0866-7462

2016

23

Hoàng Công Gia Khánh, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm

Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 117, Trang 27-34, 1859-3682

2016

24

Hoàng Công Gia Khánh

Quốc tế hoá nhân dân tệ thành công và một số tác động đến Việt Nam, Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ , Số 8, Trang 38-41, 1859-2805

2016

25

Trịnh Quốc Trung và Phạm Thu Thủy

Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II – Tình huống ngân hàng TMCP An Bình, Chuyên san Kinh tế và Quản lý

2016

26

Nguyen Anh Hoang& Otake Toshitsugu

"Credit Participation and Credit Source Selection of Vietnam Small and Medium Enterprise", The South East Asian Journal of Management, Vol.8(2), p. 104-128

2015

27

Nguyễn Hoàng Anh

 "An Analysis of SME Perceptions of Credit Information Reporting in Vietnam", Asia Pacific World, Vol.5(2), p.124-146

2015

28

Nguyễn Hoàng Anh

 "Vietnamese banks' decision making in lending to small and medium enterprises (SMEs) based on soft and hard information", RCAPS Journal, Vol.33, p.77-94

2015

29

Trương Quang Thông, Lê Duy Khánh

Openness and the Effectiveness of Monetary Policy on Unemployment: Empirical Evidence from Selected Emerging Countries, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 82

2015

30

Trương Quang Thông, Lê Duy Khánh

Openness and Effects of Monetary Policy on Inflation, International Research Journal of Finance and Economics, 141

2015

31

Tô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Diễm Hiền

 "Vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 18, Số Q3-2015, trang 105-120

2015

32

Tô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Diễm Hiền, Trần Thanh Vũ

 "Tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam", Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Tháng 12/2015, Số 12, trang 45-62

2015

33

Trương Kỳ Quang, Nguyễn Thị Diễm Hiền,

"Chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013", Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Tháng 9/2015, số 11,  trang 41-53

2015

34

Nguyễn Thị Diễm Hiền

 "Gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN: ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị gì?", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Tháng 10/2015, số 19 (436), trang 25-28

2015

35

Nguyễn Thị Diễm Hiền

"Gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN: ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị gì?", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Tháng 10/2015, số 19 (436), trang 25-29

2015

36

Nguyễn Hoàng Anh

 "Các yếu tố ảnh hưởng hội nhập tài chính các nước ASEAN", Tạp chí khoa học và phát triển công nghệ, Vol. 19  pages 18-25

2015

37

Hoàng Công Gia Khánh & Trần Hùng Sơn

Phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 12, Trang 53-68, 1859-1124

2015

38

Nguyễn Thanh Liêm,  Phạm Chí Khoa

Cấu trúc thu nhập, cấu trúc vốn, cạnh tranh ngân hàng và bất ổn kinh tế, Chuyên san Kinh tế - Luật & Quản lý, Q2/2015, trang43-45

2015

39

Nguyễn Thị Cành

Sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế số 1/2014

2014

40

Lê Duy Khánh

Thông tư 13 – Những ưu điểm và hạn chế cần điều chỉnh

2014

41

Trần Hùng Sơn

Tình hình sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế - số tháng 1/2014.

2014

42

Nguyễn Thị Cành

Đo lường hiệu quả và rủi ro cổ phiếu các ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng số 8/2013

2013

43

Nguyễn Thị Cành

Measuring the Effectiveness of Corporate Income Tax Investment Incentives for Domestic Companies in Vietnam, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking No: 1 January 2013

2013

44

Nguyễn Thị Cành

Nhìn lại hiệu quả hoạt động của các DNNN so với các doanh nghiệp khác, Tạp chí phát triển kinh tế số 268 tháng 2/2013

2013

45

Nguyễn Thị Cành

Tình hình tài chính và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành thủy sản VN, Tạp chí công nghệ ngân hàng số 84 tháng 3/2013

2013

46

Hoàng Công Gia Khánh

Kinh nghiệm tổ chức sàn giao dịch vàng ở các nước và khuyến nghị cho Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 86 tháng 5/2013

2013

47

Lê Quang Minh

Đánh giá tác động của thành phần tiền và thành phần dồn tích đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2007-2012, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 93, tháng 12/2013

2013

48

Lê Quang Minh

The Competitiveness of Ho Chi Minh City's Food Processing Industry, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB), Volume 2, No.3 September 2013

2013

49

Nguyễn Thị Ngân

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam; Công nghệ ngân hàng số 86; pp.16, 2013

2013

50

Nguyễn Anh Phong

The factors effect to the financial efficiency of FDI (Foreign Direct Investment) enterprises located in HCMC VietNam, Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(6):703-713

2013

51

Trần Hùng Sơn

Mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các DN SXCN chưa niêm yết tại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hang số 89 tháng 8/2013

2013

52

Nguyễn Thị Cành

Enterprises in Each Debt Ratio Threshold: Evidence from Vietnam’s Seafood Processing Enterprises, International Research Journal of Finance and Economics Issue 94, 2012

2012

53

Nguyễn Thị Cành

Nhận định về đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Việt Nam và vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, Tạp chí nghiên cứu phát triển số 1 tháng 12/2012

2012

54

Nguyễn Thị Cành

The effect of capital structure on firm value for vietnam’s seafood processing enterprises, International Research Journal of Finance and Economics Issue 89, EuroJournals Publishing, Inc., 2012

2012

55

Nguyễn Thị Cành

Thực trạng phát triển ngành thủy sản Việt Nam và một số giải pháp phát triển trong giai đoạn tới, Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế xã hội, Bộ kế hoạch đầu tư số 1-2/2012

2012

56

Hoàng Công Gia Khánh

Một số chỉ tiêu cụ thể trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số 1+2/2012

2012

57

Hoàng Công Gia Khánh

Ổn định thị trường vàng miếng ở Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 80 tháng 11/2012

2012

58

Nguyễn Anh Phong

Applying Fama and French Three Factors Model and Capital , Asset Pricing Model in the Stock Exchange of Vietnam, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 95 (2012), pp 115-120

2012

59

Nguyễn Anh Phong

Cơ sở xây dựng Luật thuế TNCN tối ưu, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 19, tháng 10/2012

2012

60

Nguyễn Anh Phong

Liquidity and Expected Stock Returns Listed on Vietnamese Stock Market, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 48, pp 151-157, 2012

2012

61

Nguyễn Anh Phong

Sự phù hợp của mô hình CAPM tại TTCK Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng tháng 4/2012

2012

62

Nguyễn Anh Phong

Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam, Tạp chí kinh tế phát triển tháng 10/2012

2012

63

Nguyễn Anh Phong

The Relationship Size and Returns of the Equities Listed in Vietnam Stock Market, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 102 (2012), pp 13-18

2012

64

Trần Hùng Sơn

Đặc điểm doanh nghiệp và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ - ĐHQG HCM, tập 14, số Q3-2012

2012

65

Trần Hùng Sơn

Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, tháng 3/2012

2012

66

Nguyễn Thị Cành

Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Công nghệ ngân hàng số 1-2/2011

2011

67

Nguyễn Thị Cành

Economic Development Under Reform and World Integration and the Main Factors influencing the Economic Growth in Vietnam, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ số Q1/2011

2011

68

Nguyễn Thị Cành

Nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý nghiên cứu khoa học xã hội, Tạp chí khoa học công nghệ số 1/2011

2011

69

Nguyễn Thị Cành

Nhận định về biện pháp kiềm chế tăng trưởng tín dụng của Chính phủ, Công nghệ ngân hàng số 8/2011

2011

70

Nguyễn Thị Cành

Nhìn lại 10 năm thực hiện các mục tiêu chiến lược và nhận định các mục tiêu tiếp theo của chiến lược công nghiệp hóa đất nước, Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế xã hội, Bộ kế hoach đầu tư số 4/2011

2011

71

Nguyễn Thị Cành

The Determinants Of Capital structureFor Vietnam’s Seafood Processing Enterprises, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ số Q1/2011

2011

72

Nguyễn Thị Hai Hằng

“Đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn Basel III trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam”, Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 67 (tháng 10/2011)

2011

73

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Nhận định về biện pháp kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chính Phủ, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 65, Tháng 8/2011

2011

74

Hoàng Công Gia Khánh

Lựa chọn cơ chế tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2011

2011

75

Lê Duy Khánh

Một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010

2011

76

Nguyễn Anh Phong

Application of the four factor model into measuring the return rate of stock Listed on HOSE, Economic Development Review, No199, March 2011

2011

77

Nguyễn Anh Phong

Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng tháng 1-2/2011

2011

78

Nguyễn Thị Cành

Bàn luận về sự ổn định của khu vực tài chính, Công nghệ ngân hàng số 1-2/2010

2010

79

Nguyễn Thị Cành

Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ khía cạnh cung-cầu, Phát triển kinh tế số 2/2010

2010

80

Nguyễn Thị Cành

Xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế VN giai đoạn 2011-2020, Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế xã hội số 1/2010

2010

81

Hoàng Công Gia Khánh

Cơ chế điều hành lãi suất ở mốt số nước và Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 2.2010

2010

82

Hoàng Công Gia Khánh

Cơ chế lãi suất cho Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 46-47, Tháng 1-2/2010

2010

83

Hoàng Công Gia Khánh

Tiến trình cải cách thị trường vàng Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 03 (581) 2013

2010

84

Lê Quang Minh

Mô hình Markowits và cổ phiếu ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 54, Tháng 10/2010

2010

85

Nguyễn Anh Phong

Các yếu tố tác động hiệu quả sử dụng vốn các cty FDI trên địa bàn Tp. HCM, Tạp chí kinh tế phát triển tháng 4/2010

2010

86

Nguyễn Anh Phong

Nâng cao hiệu quả hệ thống KSNB các NHTM trên địa bàn Tp. HCM, Tạp chí kinh tế phát triển thang 10/2010

2010

87

Võ Đình Vinh

Thị trường chứng khoán Việt nam nhìn từ khía cạnh cung-cầu, Tạp chí phát triển kinh tế, số 232, năm 2010

2010

88

Nguyễn Thị Cành

Các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các NHTM việt nam, Công nghệ ngân hàng số 10/2009

2009

89

Nguyễn Thị Cành

Kinh tế Việt nam qua các chỉ số phát triển và những tác động của quá trình hội nhập, Phát triển kinh tế số 1/2009

2009

90

Nguyễn Thị Cành

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế VN, Công nghệ ngân hàng số 7/2009

2009

91

Hoàng Công Gia Khánh

Fed và các công cụ chính sách tiền tệ trong khủng hoảng tài chính, Tạp chí Tài chính, Số 1(531) 2009, 10trang 52-56 và Số 2(532) 2009

2009

92

Hoàng Công Gia Khánh

Lựa chọn cơ chế tỷ giá cho Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Số 4(534) 2009

2009

93

Hoàng Công Gia Khánh

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ chế tỷ giá, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 37, Tháng 4/2009

2009

94

Lê Duy Khánh

Những rủi ro từ việc nhận thế chấp bất động sản và giải pháp phòng ngừa trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

2009

95

Trần Hùng Sơn

Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế Việt Nam - Tạp chí phát triển kinh tế Tháng 7 /2009 - ĐH Kinh tế TP. HCM.

2009

96

Nguyễn Thị Cành

Cơ cấu thu-chi ngân sách tại TP.HCM và Việt nam-Những vấn đề đặt ra khi Việt nam thực hiện các cam kết WTO, Nghiên cứu Khoa học và phát triển số 1/2008

2008

97

Nguyễn Thị Cành

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm TP.HCM, Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 12/2008

2008

98

Nguyễn Thị Cành

Khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của DNNVV Việt nam, Phát triển kinh tế số 6/2008

2008

99

Nguyễn Thị Cành

Khả năng tiếp cận nguồn tài chính của DNNVV Việt nam, Công nghệ ngân hàng, 2008

2008

100

Nguyễn Thị Cành

Mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát và các biện pháp của chính phủ, Phát triển kinh tế số 4/2008

2008

101

Nguyễn Thị Cành

Quan điểm phát triển phân cực và ngành chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam, Tuyển tập nghiên cứu Bộ kế hoạch và Đầu tư

2008

102

Nguyễn Thị Cành

Tác động của đầu tư vốn ngân sách đến thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế, Phát triển kinh tế số 9/2008

2008

103

Nguyễn Thị Cành

Vận dụng mô hình cân bằng tổng thể và bảng cân đối liên ngành trong xây dựng kế hoạch phát triển cho TP.HCM, Tạp chí thông tin và dự báo, Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư số 9/2008

2008

104

Nguyễn Anh Phong

Ứng dụng mô hình FF3 trong dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết, Tạp chí công nghệ ngân hàng tháng 11/2008

2008

105

Trần Hùng Sơn

“Cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM”. – Tạp chí phát triển kinh tế Tháng 12/2008 - ĐH Kinh tế TP. HCM.

2008

106

Nguyễn Thị Cành

Chính sách tín dụng ưu đãi cho các DN Việt nam, Công nghệ ngân hàng số 9/2007

2007

107

Trần Hùng Sơn

“Các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM” – Tạp chí phát triển kinh tế Tháng 11/2007 - ĐH Kinh tế TP. HCM.

2007

108

Nguyễn Thị Cành

Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thực phẩm TPHCM, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB ĐHQG

2006

109

Nguyễn Thị Cành

The relation between local and central government in economic development propulsion process in Vietnam-Case study: Ho Chi Minh City, Korean Comparative Government Review, tháng 12/2006

2006

110

Nguyễn Thị Cành

Vận dụng phương pháp phân tích chi phí-lợi ích trong đánh giá chính sách ưu đãi đầu tư tại VN, Công nghệ ngân hàng, số 1-2/2006

2006

111

Hoàng Công Gia Khánh

Đôla hóa và một số vấn đề liên quan, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 150, tháng 4/2003

2003

112

Nguyễn Thị Cành

Khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp thực phẩm VN qua so sánh chi phí đầu vào và tính toán các hệ số bảo hộ, hệ số nguồn lực trong nước, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB ĐHQG

2003

113

Nguyễn Thị Cành

The Competitiveness of Ho Chi Minh's Food Processing Industry, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking

2003