Định hướng nghiên cứu


ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 2010 - 2020

Các trường đại học nghiên cứu được xem là trung tâm của kinh tế tri thức toàn cầu trong thế kỷ 21 và phục vụ hệ thống giáo dục đại học trên toàn thế giới. Trên tinh thần đó, trường Đại học Kinh Tế Luật nói chung và Khoa Tài Chính Ngân Hàng nói riêng đã xác định cho mình những mục tiêu cụ thể trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

  Khoa Tài chính Ngân hàng xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng đối với giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phục vụ công tác giảng dạy; đồng thời nhằm xây dựng thế mạnh và khẳng định uy tín của Khoa Tài Chính – Ngân Hàng, trường Đại học Kinh Tế Luật Tp. HCM. Dựa trên quan điểm đó, Khoa Tài Chính – Ngân Hàng xác định định hướng nghiên cứu trong giai đoạn 2010 – 2020 như sau:

1. Định hướng và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm giai đoạn 2010 – 2015

STT

Định hướng mục tiêu

Chỉ tiêu phản ánh

1

Định hướng 1: Hoàn thiện chính sách tài khóa; Chính sách tiền tệ.

 

Các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành:

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học :2

- Số hội thảo đăng ký tổ chức: 1

- Số lượng công bố khoa học liên quan (bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, hội thảo khoa học…): 15

- Nhóm nghiên cứu hình thành: 1

- Số lượng sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh được đào tạo thông qua nghiên cứu định hướng: 5

2

Định hướng 2: Phát triển hệ thống tài chính bền vững: Phát triển thị trường tài chính, Tái cấu trúc Ngân hàng; Phát triển hệ thống ngân hàng theo hướng bền vững; Hoàn thiện các định chế tài chính - ngân hàng; Hiệu quả đầu tư công.

Các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành:

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học: 5

- Số hội thảo đăng ký tổ chức: 1

- Số lượng công bố khoa học liên quan ( bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, hội thảo khoa học…): 20

- Nhóm nghiên cứu hình thành: 2

- Số lượng sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh được đào tạo thông qua nghiên cứu định hướng: 10

3

Định hướng 3: Phát triển các nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế.

Các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành:

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học :1

- Số hội thảo đăng ký tổ chức: 0

- Số lượng công bố khoa học liên quan (bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, hội thảo khoa học…): 5

- Nhóm nghiên cứu hình thành: 1

- Số lượng sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh được đào tạo thông qua nghiên cứu định hướng: 22.    Định hướng và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm giai đoạn 2016 – 2020

 STT  Định hướng mục tiêu  Chỉ tiêu phản ánh

1

Định hướng 1: Tiếp tục nghiên cứu chính sách tài khóa; Chính sách tiền tệ trong giai đoạn và bối cảnh mới.

Các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành:

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học: 2

- Số hội thảo đăng ký tổ chức: 2

- Số lượng công bố khoa học liên quan (bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, hội thảo khoa học…): 10

- Nhóm nghiên cứu hình thành: 2

- Số lượng sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh được đào tạo thông qua nghiên cứu định hướng: 6

2

Định hướng 2:  Tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường tài chính, Tái cấu trúc Ngân hàng; Phát triển hệ thống ngân hàng theo hướng bền vững.

Các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành:

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học

- Số hội thảo đăng ký tổ chức

- Số lượng công bố khoa học liên quan (bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, hội thảo khoa học…)

- Nhóm nghiên cứu hình thành

- Số lượng sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh được đào tạo thông qua nghiên cứu định hướng: 6

3

Định hướng 3: Nghiên cứu các vấn đề quản trị tài chính, quản trị ngân hàng: Hiệu quả hoạt động của các định chế tài chính, Hiệu quả và rủi ro.

Các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành:

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học: 5

- Số hội thảo đăng ký tổ chức: 3

- Số lượng công bố khoa học liên quan (bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, hội thảo khoa học…): 20

- Nhóm nghiên cứu hình thành

- Số lượng sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh được đào tạo thông qua nghiên cứu định hướng: 10