Đại hội chi bộ giảng viên 6 nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày 01/9/2017, Chi bộ Giảng viên 6 đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 
Chi bộ Giảng viên 6 được tách ra từ Chi bộ Giảng viên 2 từ tháng 6/2017, hiện phụ trách 2 đơn vị là Khoa Tài chính - Ngân hàng và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Tài chính. Chi bộ đồng thời cũng phụ trách Công đoàn bộ phận Khoa Tài chính - Ngân hàng và Tổ Công đoàn Trung  tâm Nghiên cứu Kinh tế Tài chính.

Các Đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ Giảng viên 6
Tại Đại hội, Chi bộ đã thảo luận về Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ Giảng viên 2 nhiệm kỳ 2015-2017 và Phương hướng nhiệm vụ Chi bộ Giảng viên 6 nhiệm kỳ 2017-2020. 

Đồng chí Nguyễn  Anh Phong, Q. Trưởng Khoa TCNH, Bí thư lâm thời Chi bộ GV6, trình bày Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Trần Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm NC KTTC trình bày tham luận tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Hiền, Phó bí thư Chi bộ Giảng viên 2 cũng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. 
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Hải, thay mặt Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế - Luật, đã có phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Trường.

Đồng chí Nguyễn Chí Hải thay mặt Đảng ủy Trường tham dự Đại hội
Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

ThS. Tô Thị Thanh Trúc, Phó trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ GV6 nhiệm kỳ 2017-2020

Nguồn: Khoa Tài chính - Ngân hàng