Chuyên san số 9

Chuyên san Kinh tế Tài chính - Ngân hàng số 9: Mô hình tập đoàn kinh tế thành công hay thất bại

Cải cách thể chế và tái cấu trúc nề kinh tế được tiến hành đồng bộ. Một trong những việc nên quan tâm là đầu tư,phát triễn và xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước, nhân tố hy vọng trở thành đầu tàu của nền kinh tế và là động lực thúc đẩy sự phát triển  xã hội của một quốc gia. Đây cũng là bài báo cuối cùng trong năm học 2014. “ Mô hình tập đoàn kinh tế thành công hay thất bại”. 

Download chuyên san tại đây - Phần 1.
Download chuyên san tại đây - Phần 2