Nhân sự

STT Họ Tên Học hàm Học vị Nơi tốt nghiệp Chuyên ngành
A Giảng viên          
1 Nguyễn Thị Cành GS TS Nga Tài chính
2 Nguyễn Anh Phong PGS TS VN Tài chính
3 Trần Hùng Sơn PGS TS VN Tài chính
4 Nguyễn Hoàng Anh   TS Nhật Tài chính
5 Tô Thị Thanh Trúc   ThS VN Tài chính
6 Võ Đình Vinh   TS Thụy Điển Tài chính
7 Phạm Chí Khoa   NCS.ThS Úc Tài chính
8 Hoàng Thọ Phú   ThS Nga Tài chính
9 Nguyễn Hải Yến   NCS.ThS VN Tài chính
10 Hồ Thị Hồng Minh   ThS VN Tài chính
11 Lê Hoàng Vinh   TS VN Tài chính
12 Nguyễn Thanh Liêm   TS VN Tài chính
13 Ngô Phú Thanh   NCS.ThS VN Tài chính
14 Phan Huy Tâm   NCS.ThS VN Tài chính
15 Hoàng Công Gia Khánh PGS TS VN Ngân hàng
16 Trịnh Quốc Trung PGS TS VN Ngân hàng
17 Nguyễn Thị Diễm Hiền   NCS.ThS VN Ngân hàng
18 Nguyễn Duy Hiệp   ThS Pháp Ngân hàng
19 Nguyễn Thị Hai Hằng   ThS VN Ngân hàng
20 Nguyễn Thị Ngân   NCS.ThS Balan Ngân hàng
21 Thân Ngọc Minh   TS VN Ngân hàng
22 Lê Đức Quang   TS Úc Ngân hàng
B Thư ký hành chính          
1 Chu Quang Thuy   CN VN  

Cập nhật: 14/04/2021



Tổng truy cập: 630,961